Yatırım Teşvikleri

a) Yatırım Teşvik Sistemi

– Amaç ve İlgili Mevzuat

– Destek Unsurları

– Yatırım Teşvik Uygulamaları

– Destek Oran ve Süreleri

– 6. Bölge Destekleri

b) Cazibe Merkezleri Programı

c) Hamle Programı

Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında; Karar ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlanır.

Destek Unsurları

➢ KDV İstisnası

➢ Gümrük Vergisi Muafiyeti

➢ Vergi İndirimi

➢ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

➢ Faiz veya Kâr Payı Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)

➢ Yatırım Yeri Tahsisi

➢ Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)

➢ Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)

Yetkilendirme Evrakları;

 • Dilekçe(kaşe-imzalı)
 • Taahütname (noter onaylı)
 • Kullanıcı Yetkilendirme Formu(kaşe-imzalı)
 • Yatırımcı Ortak Bilgileri

Teşvik Belgesi Alım Gerekli Evrak;(Pdf formatı ile iletilmesi yeterlidir.)

 • Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş, sermaye, adres, unvan, son imza yetki değişikliğine ait)
 • Vergi Levhası
 • SGK Borcu Yok yazısı ( Hazine Müsteşarlığına verilmek üzere )
 • Proje Tanıtımı – Üretim Akış Şeması
 • Makine Teçhizat listeleri GTİP’li İthal ve Yerli Makine Ayrı ( Liste formatları ektedir.)
 • Ruhsat, izin veya sertifika benzeri evraklar varsa